eNetViet giúp gắn kết gia đình và nhà trường tại Hải Phòng (giaoduc.net.vn)
“Tôi và nhiều phụ huynh khác trong lớp của cháu cho rằng đáng lẽ phải đưa eNetViet vào sử dụng từ lâu rồi mới đúng".
Cập nhật : 21/12/2020 03:27
"Nhờ eNetViet mà chúng tôi có thể nhìn bức tranh giáo dục của địa phương hết sức rõ ràng, mạch lạc, đâu thừa, đâu thiếu, đâu mạnh, đâu yếu".